Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις


Με λίγα λόγια αναλαμβάνουμε για εσάς:


Αξιολόγηση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων είτε για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017), είτε για τραπεζική χρηματοδότηση, για υπαγωγή σε αναπτυξιακά προγράμματα κλπ.

 


 

Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών ( Transfer Pricing)

 


 

Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά και διπλογραφικά)

 


 

Ίδρυση και σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και εταιριών κάθε νομικής μορφής (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΜΕΠΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕΠ, ΑΕ και άλλες).

 


 

Φοροτεχνική υποστήριξη ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων

 


 

Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων ατομικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων

 


 

Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ στο σύστημα TAXIS

 


 

Υποβολή Δηλώσεων Taxisnet, Intrastat κλπ

 


 

Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, Οριστική – Προσωρινές

 


 

Υποβολή ΑΠΔ επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων

 


   

Μισθοδοσία επιχειρήσεων, εργατικά και ασφαλιστικά.

 


 

Οργάνωση και Επίβλεψη Επιχειρήσεων

 


 

Μετατροπές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

 


 

Εσωτερικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

 


 

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

 


 

Οικονομοτεχνικές μελέτες

 


 

Προγράμματα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, ΕΤΕΑΝ, ΟΑΕΔ